Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

Programa

Реликс Вибро“ АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1370-C01 и изпълнява проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.077 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Общата цел на настоящото проектно предложение е подкрепа и постигане на положителен ефект по отношение на „Реликс Вибро“ АД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на сключения договор, „Реликс Вибро“ АД ще получи подкрепа, да продължи дейността си и след приключване на проекта. Не на последно място, в резултат на успешното изпълнение на проекта, фирмата ще запази потенциала да се възстановява и да преодолява икономическите последствия от пандемията COVID-19 и ще стабилизира ресурсите си, за да продължи да функционира и съществува в подобна усложнена икономическа обстановка.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално финансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 25.04.2021 г.

 

Loading...